Doelstelling

Ouders met kind

Stichting Zonnewende is een vermogensfonds met als doelstelling het verlenen van financiële steun aan of ten behoeve van:

a. minderjarige kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;
b. de gezinnen waartoe deze kinderen behoren;
c. de individuele leden van deze gezinnen.

De financiële steun zal er zoveel mogelijk op gericht zijn om de kinderen met een beperking en de gezinnen waartoe deze kinderen behoren in staat te stellen met vakantie te gaan of voor recreatie doeleinden aan te wenden.

Het bestuur stelt de criteria vast die worden gehanteerd voor besluiten die het toekennen van financiële steun betreffen. Deze criteria betreffen een inkomenstoets bij de aanvrager van de steun en de maxima van de toe te kennen bedragen. In dit kader kan het bestuur ook besluiten financiële steun te verlenen aan doelen met een doelstelling die in hoge mate vergelijkbaar is met het verlenen van steun aan personen in de omstandigheden genoemd onder a t/m c.

Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.